Splitsingsakte

 

Een appartementencomplex moet juridisch 'gesplitst' zijn om de appartementen als afzonderlijke (gebruiks)delen te kunnen verkopen. De splitsing vindt plaats door een notariële akte. Deze splitsingsakte wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. De wet geeft een aantal minimumeisen waaraan zo'n akte moet voldoen:

  • Vermelding van de ligging: straat, huisnummer en de kadastrale aanduiding van de percelen.
  • Vermelding en omschrijving van de gesplitste delen: wat bij welk appartementsrecht hoort.
  • Vermelding van de kadastrale aanduiding van de appartementsrechten afzonderlijk en de eigenaren ervan.
  • Een splitsingsreglement.

In de splitsingsakte ligt uw aandeel (breukdeel) in het appartementencomplex vast. Uw breukdeel is erg belangrijk. Dat bepaalt namelijk de hoeveelheid stemmen die u hebt als er beslissingen door de vergadering van de VvE worden genomen. Het aandeel in de servicekosten is ook gerelateerd aan dat breukdeel. Het breukdeel is doorgaans gebaseerd op de hoeveelheid gebruiksruimte van uw appartement. Een andere grondslag kan de waarde van uw appartement zijn. Met andere woorden: hoe groter uw appartement, hoe groter uw stem en betalingsverplichting.

 

Splitsingsreglement
Hierin staan de rechten en plichten van de eigenaren ten opzichte van elkaar. Daarnaast ook regels over de manier van vergaderen, het nemen van besluiten en het benoemen en ontslaan van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren. 
Vaak wordt gebruik gemaakt van een model splitsingsreglement. Maar niet altijd, dus u moet uw eigen splitsingsakte raadplegen als u vragen of problemen hebt. In uw eigendomsakte staat hoe groot uw aandeel in de VvE is en welk model reglement geldt.
Iedere eigenaar van een appartementsrecht is verplicht zich aan het splitingsreglement te houden. Handelt een appartementseigenaar in strijd met het reglement, dan kan het bestuur of de Vereniging van Eigenaren daar tegen optreden.

Voorbeeld: een appartementbewoner zorgt voor veel geluidsoverlast. In de vergadering van de VvE kan na het geven van een waarschuwing in het uiterste geval bewerkstelligd worden dat de eigenaar zijn privégedeelte (het appartement) en de gemeenschappelijke gedeelten niet meer mag gebruiken.

Tegenwoordig is in de meeste splitsingsreglementen een artikel opgenomen met betrekking tot geluidsoverlast.

 

Privégedeelte
In de splitsingsakte staat welk deel bedoeld is voor bewoning. Over dat deel van het appartementsgebouw hebt u het exclusieve gebruiksrecht. Daarnaast staat ook vermeld welke delen tot uw privégedeelte worden gerekend en welke delen gemeenschappelijk eigendom zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor onderhoud en gebruik van uw privégedeelte.

 

Gemeenschappelijke gedeelten
De gemeenschappelijke gedeelten en zaken zijn over het algemeen de constructieve onderdelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het trappenhuis, het dak, de fundering en de buitengevels. Is het onduidelijk of iets tot de gemeenschappelijke gedeelten of zaken behoort, dan moet daarover in de vergadering van eigenaren worden gestemd.

 

Klik hier voor de (toelichting op de) splitsingsakte van de VvE Hoefplan V, ook wel het reglement genoemd.